Mater Sapientiae, z.s.

Spolek pro předávání katolického dědictví, tradic a hodnot dětem a mládeži.

Stanovy spolku Mater Sapientiae, z.s.

Čl. 1. Název a sídlo spolku

Spolek Mater Sapientiae, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Sídlo spolku je Ondráčkova 2493/177, 628 00, Brno.

Čl. 2. Charakter spolku

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu. Spolek nemá za cíl podnikat ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb.

Čl. 3 Základní účely spolku

Hlavní účel spolku je předávání katolického duchovního dědictví, tradic, hodnot i řemeslných a jiných rukodělných dovedností české, moravské a slezské kultury dětem a mládeži.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Účel spolku uvedený v čl. 3 těchto stanov je naplňován zejména hlavní činností:

  • vytvářet podmínky pro zřízení a zajištění provozu a aktivit katolické školy,
  • pořádat jednorázové akce i dlouhodobé projekty v oblasti školní i mimoškolní pedagogiky,
  • pořádat volnočasové a vzdělávací akce a programy pro děti, mládež i dospělé,
  • pořádat kulturní, sportovní a jiné společenské akce,
  • připravovat a vydávat publikace za účelem prezentace spolku a plnění účelu spolku,
  • obnovovat a vytvářet hmotný duchovní odkaz (kříže, křížové cesty, obrazy apod.),
  • získávat finanční prostředky a majetek na realizaci a podporu svých aktivit, na činnost a rozvoj spolku.

Spolek může vykonávat hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, v souladu s posláním spolku a to jak pro podporu hlavní činnosti spolku, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Případný zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu. Žádná z činností není zamýšlena jako podnikání ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb.

K naplnění svých cílů může spolek spolupracovat se státnímu orgány, s orgány místní samosprávy a jinými fyzickými či právnickými osobami.

Čl. 5 Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné a je buď řádné nebo informované. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství vzniká na základě osobní žádosti a až po schválení orgánem spolku.

Řádným členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba starší 18 let. Informovaným členem se může stát fyzická osoba.

Informovaný člen spolku má právo účastnit se akcí a právo být informován o činnosti spolku. Řádný člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku a podílet se na činnosti spolku. Řádný člen má právo zúčastňovat se jednání Členské schůze, být informován o dění a hospodaření spolku, volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

Spolek vede neveřejný seznam členů spolku. K zveřejnění členství je potřeba souhlas člena spolku.

Členství zaniká dobrovolným vystoupením sděleným orgánům spolku, zánikem spolku, úmrtím či zánikem člena nebo vyloučením uděleném orgánem spolku.

Čl. 6 Orgány Spolku

Organizační strukturu spolku tvoří Rada a Členská schůze.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je svolávána alespoň jedním členem Rady podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů Spolku musí být Radou svolána mimořádná Členská schůze.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny řádných členů spolku. Pokud se nadpoloviční většina členů ve stanovený čas začátku Členské schůze nesejde, získá Členská schůze usnášeníschopnost po uplynutí 15 min., po sečtení přítomných členů.

O změně stanov spolku, zrušení spolku a přijetí či vyloučení řádných členů spolku rozhoduje výhradně Členská schůze, které se účastní nadpoloviční většina řádných členů spolku.

Členská schůze přijímá usnesení rovným hlasováním řádných členů. Pro schválení a změnu stanov nebo zrušení spolku je zapotřebí souhlasu čtyř pětinové většiny přítomných řádných členů Spolku a zároveň nadpoloviční většiny všech řádných členů. Pro přijetí jakéhokoliv jiného usnesení je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. Ze zasedání Členské schůze se vyhotoví zápis.

Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada, která je statutárním orgánem spolku a je ze své činnosti odpovědna Členské schůzi spolku. Rada má 3 až 5 členů a je složena z předsedy a místopředsedů, kteří jsou voleni Členskou schůzí na období pěti let.

Rada se schází podle potřeby. Usnesení Rady je závazné, bylo-li přijato nadpoloviční většinou všech členů Rady spolku. Navenek za Spolek jedná každý člen rady samostatně.

Čl. 7 Majetek a hospodaření spolku

Příjmy spolku tvoří zejména, nikoliv však pouze, dary, dotace, granty, finanční příspěvky fyzických a právnických osob, členské příspěvky, příjmy z hlavní činnosti spolku a z vedlejší výdělečné činností podle čl. 4 těchto stanov.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

Se svěřenými prostředky nakládají orgány spolku účelně a hospodárně.

Spolek disponuje vlastním bankovním účtem, ke kterému mají dispoziční přístup členové Rady spolku. O výdajích převyšující 3 000 Kč v daném účetním období rozhoduje Rada spolku. Spolek vede jednoduché účetnictví.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. Tyto stanovy nabývají platnosti jejich schválením všemi zakládajícími členy.

V Brně dne 13. května 2022